Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Izjava o privatnosti

Uvod

Kompanija Bosis (u daljem tekstu “mi”) je veoma posvećena zaštiti podataka o ličnosti. U ovom obaveštenju o transparentnosti objašnjavaju se razlozi i načini prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti i pružaju informacije o pravima pojedinaca. Kompanija Bosis ima pravo da koristi podatke o ličnosti koji su joj povereni, i to u svrhe navedene u ovom obaveštenju o transparentnosti, odnosno u druge svrhe naznačene na mestu prikupljanja podataka.
Podatak o ličnosti je svaka informacije koja se odnosi na živo lice čiji je identitet određen ili odrediv. Kompanija Bosis vrši obradu podataka o ličnosti za različite potrebe, s tim što se u zavisnosti od svrhe u koju se prikupljaju mogu razlikovati načini prikupljanja podatka, pravni osnov za obadu podataka, upotreba i obelodanjivanje podataka, kao i period tokom kojeg se podaci zadržavaju.

U postupku prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti naša politika je transparentna kada je reč o razlozima i načinima obrade podataka o ličnosti.

Bezbednost podataka

Mi veoma ozbiljno pristupamo pitanju bezbednosti podataka. Pridržavamo se međunarodno priznatih standarda u oblasti bezbednosti podataka. Imamo uspostavljen okvir za politike, procedure i obuku u oblasti zaštite, očuvanja poverljivosti i bezbednosti podataka te redovno vršimo proveru prikladnosti uspostavljanih mera radi očuvanja bezbednosti podataka.

Obrada podataka

Bosis vrši obradu podataka o ličnosti kao što su kontakti (postojeći i potencijalni klijenti kompanije Bosis, odnosno sa njima povezana fizička lica), uz pomoć Informacionog sistema Pantheon (u daljem tekstu “Informacioni sistem”).
Korisnik podataka koji je zaposlen u Bosis pokreće proces obrade podataka o ličnosti tj. proces obrade kontakata te vrši unos podataka u Bosis informacioni sistem kao što su ime kontakt osobe, naziv poslodavca, zvanje, broj telefona, email i drugi poslovni podaci. Osim toga, Bosis informacioni sistem može da prikuplja podatke iz sistema elektronske pošte (ime pošiljaoca poruke, ime primaoca poruke, datum i vreme) i kalendara kompanije Bosis (ime i prezime organizatora, ime i prezime učesnika događaja, datum i vreme događaja) koji omogućavaju interakciju između Bosis korisnika podataka i kontakata tj. trećih lica.

Bosis korisnici kontakata imaju pristup podacima o ličnosti poslovnih kontakata i mogu da ih koriste za pribavljanje više informacija o klijentu, odnosno o prilikama za koje su zainteresovani. Podaci o ličnosti koji se odnose na poslovne kontakte mogu da se koriste u sledeće svrhe:

 • Razvoj poslovanja i usluga,
 • Pružanje informacija o kompaniji Bosis i uslugama koje pruža,
 • Stavljanje podataka o ličnosti na raspolaganje zaposlenima u Bosis koji će iste koristiti za potrebe pružanje usluga, odnosno ponude novih usluga,
 • Identifikovanje potencijalnih klijenata,
 • Analizu tržišnih trendova, poslovnih veza i prodajnih mogućnosti.

Kompanija Bosis vrši obradu podataka o ličnosti poslovnih kontakata na osnovu svojih legitimnih interesa, odnosno saglasnosti za obradu podataka ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka. U interesu kompanije Bosis je da oglašava svoje usluge, odnosno upućuje saopštenja i druga pisana obraćanja licima za koja veruje da su zainteresovana za ista.

Podaci o ličnosti zadržavaju se u Bosis informacionom sistemu tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe navedene u tekstu gore (npr. dokle god vodimo, odnosno imamo razloga da vodimo evidenciju poslovnih kontakata).

Fizička lica

Naša politika podrazumeva prikupljanje samo onih podataka o ličnosti koji su potrebni za jasno određene svrhe te od fizičkih lica tražimo da nam povere podatke o ličnosti samo onda kada je to potrebno u pomenute svrhe.

Uzevši u obzir Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti korisnika, za obradu koristimo razne vrste podataka:

 • Kontakt podaci,
 • Poslovna aktivnost,
 • Porodični podaci,
 • Podaci o radnom iskustvu i obrazovanju lica,
 • Biometrijski podaci (fotografije)

Detaljnije vrste podataka koje prikupljamo, svrhe i načini obrade nalaze se detaljno opisani u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti korisnika, koji su javno dostupni u poslovnim prostorijama i na sajtu bosisa.

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

 • kreiranje baze korisnika;
 • obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju aktivnostima korisnika (na primer putem Newsletter-a ili komunikacijom putem društvenih mreža);
 • kreiranje baze kandidata za posao
 • kreiranja statističkih i drugih izveštaja
 • zaključivanje i izvršavanje ugovora o prodaji ili saradnji
 • kreiranje baze kupaca
 • kreiranje baze dobavljača
 • analize poslovanja (upitnici i slično)
 • popunjavanje ugovora
 • sprečavanje i otkrivanje prevara, pranja novca i finansiranja terorizma
 • izvršavanje zakonskih obaveza

Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši za potrebe izvršenja ugovora u kojem je nosilac podataka o ličnosti jedna od ugovornih strana, kao što je slučaj kod pružanja usluga, za obradu podataka o ličnosti postoji zakonski osnov. Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši radi postupanja skladu sa zakonskom obavezom, kao što je postupanje u skladu sa poreskim obavezama, odnosno zahtevima za evidentiranje pruženih usluga, obrada podataka o ličnosti zasniva se na zakonskoj obavezi. Ako se vrši obrada podataka u druge tj. gore navedene svrhe, kompanija Bosis se oslanja na svoj legitimni interes, odnosno na pribavljenu saglasnost za obradu podataka, ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka.

Kompanija Bosis zadržava obrađene podatke o ličnosti tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe u koju su podaci prikupljeni (odnosno u vremenskom periodu koji propisuje važeća zakonska regulativa).

U odsustvu zakonske regulative, odnosno ugovornih ili zakonskih zahteva u pogledu zadržavanja podataka period zadržavanja podataka i evidencije pruženih usluga kraći je od 10 godina.

Pojedinci koji koriste naše aplikacije / veb servise

Kompanija Bosis pruža spoljnim korisnicima pristup aplikacijama i web servisima kojima upravlja. Pomenute aplikacije imaju svoje vlastite Izjave o privatnosti u kojima su objašnjeni razlozi prikupljanja i načini obrade podataka o ličnosti. Korisnike naših aplikacija upućujemo da pročitaju Izjave o privatnosti koje su dostupne za svaku pojedinačnu aplikaciju.

Ostala lica koja nam se obrate

Podatke o ličnosti prikupljamo kada nam se pojedinac obrati sa pitanjem, žalbom, komentarom, odnosno kada nam uputi neku povratnu informaciju (ime, kontakt podaci i sadržaj komunikacije). U toj situaciji pojedinac ima podatke o ličnosti koje nam poverava, a koje mi koristimo u cilju davanja odgovora na upit, odnosno rešavanja problema, već prema potrebi. Gore pomenuti podaci o ličnosti uključuju ime, naziv poslodavca, zvanje, broj telefona, email, kao i druge poslovne podatke.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Ako se vrši obrada podataka u druge tj. gore navedene svrhe, kompanija Bosis se oslanja na svoj legitimni interes, odnosno na pribavljenu saglasnost za obradu podataka, ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka.

Zadržavanje podataka

Bosis zadržava lične podatke iz ovog odeljka onoliki vremenski period za koji smatramo da je potrebno za svrhu za koju su podaci prikupljeni.

Podnosioci prijava za posao

Prilikom podnošenja prijave za posao u kompaniji Bosis putem interneta, tj. preko stranice “Prijava za posao”, podnosioci prijava su dužni da obrate pažnju na informacije koje su im na raspolaganju prilikom prijavljivanja za posao tj. na pojedinosti kao što su razlozi prikupljanja podataka o ličnosti i način obrade podataka.

Dobavljači (uključujući podizvođače i fizička lica povezana sa našim dobavljačima i podizvođačima)

Vršimo prikupljanje i obradu podataka o ličnosti naših dobavljača (kao i podataka o ličnosti podizvođača i fizičkih lica povezanih sa našim dobavljačima i podizvođačima) radi upravljanja poslovnim odnosima, zaključivanja ugovora, angažovanja dobavljača i, tamo gde je relevantno, pružanja profesionalnih usluga klijentima.

Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši za potrebe izvršenja ugovora u kojem je nosilac podataka o ličnosti jedna od ugovornih strana, kao što je slučaj kod obrade podataka za potrebe primaoca usluga, za obradu podataka o ličnosti postoji zakonski osnov. Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši radi postupanja skladu sa zakonskom obavezom, kao što je postupanje u skladu sa poreskim obavezama, odnosno zahtevima za evidentiranje primljenih usluga, obrada podataka o ličnosti zasniva se na zakonskoj obavezi. Ako se vrši obrada podataka u druge tj. gore navedene svrhe, kompanija Bosis se oslanja na svoj legitimni interes (npr. primanje usluga, pružanje usluga, upravljanje i razvoj poslovanja i realizacija usluga, obezbeđivanje sigurnosti, kvaliteta i upravljanja rizicima) odnosno na pribavljenu saglasnost za obradu podataka, ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka.

Kompanija Bosis zadržava obrađene podatke o ličnosti tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe u koju su podaci prikupljeni (odnosno u vremenskom periodu koji propisuje važeća zakonska regulativa).

Podaci o ličnosti mogu da se čuvaju tokom dužeg vremenskog perioda ukoliko zakonska regulativ zahteva zadržavanje podataka u dužem roku, odnosno radi ustanovljenja, ostvarivanja i odbrane naših zakonskih prava.

Posetioci našeg poslovnog prostora

U našem poslovnom prostoru uspostavljene su mere bezbednosti, uključujući video nadzor (CCTV) i sistem kontrole pristupa zgradi.

U našem poslovnom prostoru postoje indikatori koji ukazuju na to da je video nadzor uključen. Zabeleženi snimci čuvaju se na sigurnom mestu i pristupa im se prema potrebi (npr. radi razmatranja incidenta koji se desio). Video zapisi se uglavnom automatski brišu posle izvesnog vremena, osim ukoliko ne postoji problem koji treba ispitati (kao npr. krađa).

Od posetilaca tražimo da se prijave na portirnici a evidenciju posetilaca čuvamo tokom određenog perioda. Evidencija posetilaca se čuvaj na sigurnom mestu i pristupa joj se prema potrebi (npr. radi razmatranja incidenta koji se desio). Oslanjamo se na naš legitimni interes a to je da obezbedimo zaštitu i sigurnost zaposlenih u poslovnom prostoru.

Posetioci našeg veb-sajta

Po pravilu, posetioci našeg veb-sajta imaju kontrolu nad podacima o ličnost koje razmenjuju sa nama. Uz pomoć kolačića na našem veb-sajtu mi možemo automatski da uhvatimo podatke o ličnosti u ograničenom obimu.
Reč je o podacima o ličnosti kao što su ime posetioca veb-sajta, zvanje, adresa kompanije, email adresa, broj telefona i faksa koje pribavljamo onda kada se posetilac prijavi da od nas dobija različita obaveštenja.
Osim toga, posetioci imaju mogućnost da nam pošalju svoj email prekog našeg veb-sajta. Poruke koje dobijamo od njih sadrže informacije kao što su nadimak i email korisnika, kao i sve ostale informacije koje korisnik želi da navede u poruci.
Molimo vas da nam preko našeg veb-sajta ne poveravate osetljive informacije (kao što su podaci o rasnoj i etničkoj pripadnosti; političkom opredeljenju; verskom i filozofskom ubeđenju; članstvu u sindikatu; fizičkom i mentalnom zdravlju, genetski podaci; biometrijski podaci; podaci o seksualnom životu ili seksualnom opredeljenju; podaci iz kaznene evidencije). Ipak, ukoliko iz bilo kog razloga odlučite da nam poverite osetljive informacije, vi nam samom tim činom dajete vašu izričitu saglasnost da možemo da prikupljamo i koristimo osetljive informacija na način utvrđen u ovoj Izjavi o privatnosti, odnosno na način naveden na mestu obelodanjivanja pomenutih informacija.

Kompanija Bosis koristi male tekstualne datoteke tzv. “kolačiće” koje prenosi na čvrst disk vašeg računara. Kolačići pomažu u procesu personalizacije sadržaja i unapređenja vašeg iskustva pri pretraživanju veb-sajta tako što prikazuju tj. nude sadržaje koji su u velikoj meri relevantni za vas i za koje ćete verovatno biti zainteresovani. Danas, gotovo svi veb-sajtovi koriste kolačiće. Međutim, ukoliko se zbog prisustva kolačića ne osećate prijatno, možete da odbijete instaliranje kolačića, budući da većina pretraživača nudi korisnicima pomenutu opciju. Da biste koristili i pregledali naš veb-sajt morate da prihvatite upotrebu kolačića. Ukoliko onemogućite instaliranje kolačića, nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na veb-stranici. Ukoliko želite, po završetku posete našem veb-sajtu možete da uklonite kolačiće sa vašeg računara.

Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće posetite našu stranicu o kolačićima.

Podaci o ličnosti se uglavnom prikupljaju za potrebe:

· registrovanja radi pregleda određenih stranica na veb-sajtu;

· pretplate na dobijanje najnovijih informacija;

· upućivanja zahteva za informacijama;

· podnošenja radne biografije / prijave za posao;

· praćenja primene i sprovođenja uslova korišćenja naše veb-stranice;

· upravljanja i administracije veb-sajta, potvrde i provere identiteta, sprečavanja neovlašćenog pristupa oblastima kojima je pristup ograničen, pristupa ozbiljnim i dužim sadržajima i drugim uslugama namenjenim registrovanim korisnicima;

· dobijanja zbirnih podataka u cilju veb analitike i različitih poboljšanja.

Osim ukoliko se od nas traži da to ne činimo, vaše podatke o ličnosti možemo da koristimo kako bismo stupili u kontakt sa vama i obavestili vas o našim poslovnim aktivnostima, uslugama koje pružamo i predstojećim događajima te pružili druge informacije koje bi za vas mogle biti od značaja. Ukoliko posetioci našeg veb-sajta kasnije odluče da se odjave sa naših mailing lista, uputstvo mogu pronaći na za to predviđenoj veb stranici, kao i u našoj prepisci sa njima ili nam, pak, mogu pisati sa zahtevom za odjavu na office@bosis.com .

Naš veb-sajt ne vrši prikupljanje niti kompilaciju podataka o ličnosti radi njihove kasnije distribucije, odnosno prodaje trećim licima za potrebe potrošačkog marketinga ili, pak, pružanja tzv. mail hosting usluge. U slučaju nastanka situacije u kojoj bi se informacija eventualno mogla razmeniti sa licem koje nije članica mreže društava Bosis, od posetilaca veb-sajta traži se saglasnost.

Kompanija Bosis vrši obradu podataka o ličnosti posetilaca veb-sajta na osnovu svojih legitimnih interesa, odnosno saglasnosti za obradu podataka ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka. Primera radi, prilikom reklamiranja i oglašavanja naših usluga težimo tome da naš propagandni materijal bude relevantan za određenu ciljnu grupu stoga je moguće da ćemo vršiti obradu podataka o ličnosti radi prilagođavanja marketinškog materijala interesovanjima nosioca podataka.

Kompanija Bosis zadržava podatke o ličnosti prikupljene putem veb-sajta dokle god je to potrebno (npr. dokle god ostvaruje poslovnu saradnju sa konkretnim licem).

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Pravni osnov za obradu svake od kategorija ličnih podataka naveden je u relevantnim odeljcima u tekstu gore. Kada vršimo obradu podataka o ličnosti saglasno našim legitimnim interesima, mi vodimo računa o tome da budu uzete u obzir i odmerene sve eventualne posledice tog čina po nosioce podataka (kako pozitivne tako i negativne), kao i prava nosilaca podataka u skladu sa zakonskom regulativom u oblasti zaštite podataka. Međutim, to ne znači da naši legitimni interesi automatski imaju prevagu nad interesima nosilaca podataka. Mi ne vršimo obradu podataka o ličnosti onda kada bi posledice obrade podataka po nosioce podataka bile veće nego što su naši interesi (osim ukoliko nemamo saglasnost za to, odnosno ukoliko to ne zahteva, odnosno dopušta zakonska regulativa).

Kada i na koji način vršimo razmenu podataka o ličnosti. Mesta na kojima se vrši obrada podataka

Razmenu podataka sa drugim licima vršimo samo onda kada nam zakon dozvoljava. Prilikom razmene podataka sa drugim licima mi zaključujemo ugovore i koristimo druge mehanizme zaštite sa ciljem da zaštitimo podatke i poslujemo u skladu sa našom politikom o zaštiti podataka i standardima u oblasti bezbednosti podataka i očuvanja poverljivosti informacija.

 

Podaci o ličnosti koje poseduje kompanija Bosis mogu se preneti:

 • Trećim licima (organizacijama) koja nam obezbeđuju aplikacije i njihove funkcionalnosti, odnosno pružaju usluge obrade podataka ili usluge u oblasti informacionih tehnologija.
 • Usluge trećih lica koristimo radi dobijanja pomoći u procesu pružanju naših usluga, kao i u procesu uspostavljanja, pokretanja i upravljanja našim internim IT sistemima. Reč je o subjektima koji obezbeđuju informacione tehnologije, uslugu „Cloud“ servisa, upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb- sajtu i upravljanje, analizu podataka, uslugu bekapovanja, kao i uslugu zaštite i skladištenja podataka. Serveri koji pokreću i omogućavaju rad „Cloud“ tehnologija nalaze se u obezbeđenim centrima podataka širom sveta a podaci o ličnosti mogu se skladištiti u svakom od njih.
 • Trećim licima (organizacijama) koja nam na drugačiji način pomažu u procesu pružanja roba, usluga i informacija.
 • Revizorima i drugim licima koja pružaju profesionalne usluge savetovanja.
 • Organima za sprovođenje zakona, vladinim institucijama i regulatornim telima, odnosno trećim licima u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
 • Nadležna treća lica nam povremeno upućuju zahteve za obelodanjivanje podataka o ličnosti kao što su zahtevi radi provere usaglašenost poslovanja sa zakonskom regulativom, ispitivanja navoda o počinjenom krivičnom delu, ustanovljenja, ostvarivanja i odbrane zakonskih prava. Zahteve za obelodanjivanje podataka o ličnosti ispunjavamo samo ukoliko dopušta važeća zakonska regulativa.

Izmene i dopune Izjave o privatnosti

Imajući u vidu da je transparentnost poslovanja trajna obaveza, redovno vršimo proveru Izjave o privatnosti.
Ova Izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana 25. septembra 2019. godine.

Kontrolor podataka i kontakt podaci

Za sva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti odnosno o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podataka o ličnosti, pozovite nas na:

Bosis d.o.o.
14221 Popučke

Email: office@bosis.rs
Phone: +381 14 284 824

Prava pojedinaca i kako ih ostvariti

Pojedinci imaju određena prava nad svojim ličnim podacima, dok su kontrolori podataka (lica kojima su ti podaci povereni) odgovorni za realizaciju pomenutih prava. Odlučivanjem o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podatka postajemo kontrolori podataka. Više informacija o pravima pojedinaca i načinima ostvarivanja pomenutih prava nalazi se u daljem tekstu.

Pristup podacima o ličnosti

Vi imate pravo pristupa podacima o ličnosti koji su nama, kao kontroloru podataka, povereni. Ovo pravo možete da ostvarite upućivanjem email-a na office@bosis.com, odnosno popunjavanjem posebnog formulara koji možete preuzeti ovde.

Izmene i dopune podataka o ličnosti

Izmene i dopunu podataka o ličnosti koji su nam povereni možete da izvršite upućivanjem email-a na office@bosis.com, stupanjem u kontakt sa nama preko stranice za registraciju na našem veb-sajtu ili, pak, direktnom izmenom podataka o ličnosti u aplikacijama na kojima ste registrovani.

Nakon prijema obaveštenja o tome da podatak o ličnosti koji smo već obradili nije više validan, mi vršimo izmenu podatka, čim je to praktično izvodljivo, u skladu sa ažuriranom informacijom koju ste nam dostavili.

Povlačenje saglasnosti

Kada vršimo obradu podataka o ličnosti na osnovu pribavljene saglasnosti nosioca podataka, nosilac podatka ima pravo da povuče svoju izjavu o saglasnosti u svakom trenutku. Po pravilu, mi ne vršimo obradu podataka o ličnosti na osnovu pribavljene saglasnosti (jer nam najčešće drugi pravni osnov to omogućava). Da biste povukli saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti, pišite nam na office@bosis.com, odnosno ukoliko ne želite više da primate objave i marketinški materijal kompanije Bosis , pritisnite link za odjavu koji se nalazi u email-u koji smo vam poslali.

Pravo na odbijanje, odnosno ograničavanje obrade podataka o ličnosti

Vi imate pravo da u svakom trenutku, iz razumnih razloga koji se odnose na vašu situaciju, ograničite, odnosno odbijete obradu vaših podataka o ličnosti, osim ukoliko obradu podataka ne nalaže zakonska regulativa.
Tada mi prestajemo da vršimo, odnosno ograničavamo vršenje obrade podataka o ličnosti, osim u situaciji kada možemo da dokažemo pravni osnov za obradu podatka ili pokretanje, odnosno izvršenje sudskog postupka radi naplate potraživanja ili, pak, za odbranu u slučaju tužbe.

Ostala prava nosioca podataka

Obaveštenje o transparentnosti treba da pruži informaciju o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, kao i na koji način ih koristimo. Osim prava na pristup podacima, izmenu i dopunu podataka, ograničenje ili odbijanje obrade podataka o ličnosti, nosioci podataka mogu imati i druga prava u pogledu podataka o ličnosti koja su nam poverena, i to pravo na brisanje podataka i pravo na prenosivost podataka (data portability).

Ukoliko želite da realizujete bilo koje od pomenutih prava, pošaljite nam email na office@bosis.com.

Žalbe

Nadamo se da nikada nećete imati potrebu za upućivanje žalbe. Ipak, ukoliko želite da podnesete žalbu na način korišćenja podataka o ličnosti od strane Bosis, pošaljite nam email uz jasan opis žalbe na dpo@bosis.rs. Razmotrićemo i odgovoriti na sve žalbe koje budemo primili.

Osim pomenutog, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Više informacija o vašim pravima, kao i načinu podnošenja žalbe Povereniku nalazi se na https://www.poverenik.rs/sr/

Zahtev za ostvarivanje prava

U slučaju da od Rukovaoca podataka (Bosis DOO) želite da zatražite pravo na pristup podacima, pravo na ispravku postojećih podataka ili dopunu istih, pravo na brisanje, ograničenje obrade, prenosivost obrade ili neko drugo pravo iz ZZPL, dokument u nastavku popunite i pošaljite na dpo@bosis.rs ili donesite direktno u kompaniju.

Zahtev za ostvarivanje prava