Bosis menadžment sistem sertifikovan je prema odredbama standarda ISO 14001.

Sistem menadžmenta životnom sredinom sertifikovan je prema odredbama standarda ISO 14001. Sertifikacija sistema je obavljena u novembru 2011. godine. Resertifikacija sistema obavljana je svake treće godine a poslednju resertifikaciju je obavio SGS 2017. godine.

Sertifikovan sistem menadžmenta životnom sredinom omogućava kompaniji da postigne ravnotežu između životne sredine, društva i ekonomije.

Koristi od primene menadžmenta životnom sredinom sertifikovan zasnovanog na standardu ISO 14001 su:

  • upravljanje životnom sredinom putem prevencije ili ublažavanja štetnih uticaja
  • ispunjenje obaveza za budućnost
  • poboljšavanje procesa, performansi…
  • upravljanje ili uticaj na proizvode i usluge korišćenjem perspektive životnog ciklusa
  • postizanje finansijskih i operativnih koristi
  • razumevanje i ispunjenje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
  • merenje, analize i poboljšavanje

Neposredne koristi i prednosti posle 6 godina funkcionisanja kompanije u skladu sa odredbama standarda ISO 14001 su:

Identifikovanje i kontrola uticaja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu

Primena i sistematski pristup u postizanju ciljeva koji se odnose na životnu sredinu

Izvršeno je usklađivanje poslovanja sa propisima iz oblasti životne sredine

smanjeno je generisanje štetnog otpada

povećanje korporativnog imidža kompanije

Poboljšan odnos prema životnoj sredini

Zainteresovane strane su uverene da kompanija vodi brigu o životnoj sredini

smanjeni su troškovi upravljanjem otpadom (kvalitetnim odlaganjem otpada, procesima reciklaže itd.)

postignute su uštede u potrošnji energije i materijala

adekvatan izbor novih tehnologija