Univerzalni ciljevi održivog razvoja

1. Svet bez siromaštva

1.1 Iskoreniti ekstemno siromaštvo
1.2 Smanjiti siromaštvo za 50%
1.3 Primeniti sisteme socijalne zaštite
1.4 Jednaka prava na ekonomske resurse, pristup osnovnim uslugama, vlasništvu i tehnološkim resursima
1.5 Izgraditi otpornost prema ekološkim, ekonomskim i društvenim katastrofama

2. Okončati glad

2.1 Univerzalni pristup bezbednoj i hranljivoj hrani
2.2 Okončati sve oblike neuhranjenosti
2.3 Udvostručiti poljoprivrednu produktivnost i prihode malih proizvođača hrane i fleksibilne poljoprivredne prakse
2.4 Održivi sistemi za poljoprivredne prakse
2.5 Osigurati genetsku raznolikost u proizvodnji hrane

3. Zdrav život i blagostanje

3.1 Smanjiti stopu smrtnosti kod majki
3.2 Okončati smrtne slučajeve koji se mogu sprečiti kod dece mlađe od 5 godina
3.3 Okončati epidemije zaraznih bolesti
3.4 Smanjiti smrtnost kod nezaraznih bolesti i promocija mentalnog zdravlja
3.5 Pojačati prevenciju zloupotrebe supstanci
3.6 Smanjiti smrtnost u saobraćajnim nesrećama
3.7 Univerzalni pristup na polnu i reproduktivnu zdravstvenu zašitu
3.8 Univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom
3.9 Smanjiti broj smrtnih slučajeva od opasnih hemikalija, zagađenje vazduha, vode i zemljišta

4. Kvalitetno obrazovanje

4.1 Besplatno osnovno i srednje obrazovanje
4.2 Jednak pristup obrazovanju u ranom detinjstvu
4.3 Jednaka dostupnost jeftinog i kvalitetnog stručnog i tercijalnog obrazovanja
4.4 Povećati broj ljudi koji poseduju relevantne veštine za zaposlenje
4.5 Eliminisati rodnu nejednakost u obrazovanju
4.6 Univerzalna jezička i numerička pismenost
4.7 Veštine potrebne da se unapredi održivi razvoj i ljudska ravnopravnost

5. Rodna ravnopravnost

5.1 Okončati diskriminaciju protiv žena i devojčica
5.2 Okončati nasilje i eksploataciju žena
5.3 Eliminisati nasilne brakove i obrezivanje ženskih genitalija
5.4 Vrednovati neplaćen rad u domaćinstvu
5.5 Jednake prilike za rukovođenje i donošenje odluka
5.6 Univerzalna dostupnost reproduktivnog zdravlja

6. Pristup pijaćoj vodi

6.1 Jednak pristup bezbednoj i jeftinoj prijaćoj vodi
6.2 Jednak pristup sanitarnim i higijenskim uslovima
6.3 Unaprediti kvalitet vode, smanjiti zagađenje, eliminisati rasipanje
6.4 Povećati efikasnost korišćenja vode u svim sektorima
6.5 Integrisano upravljanje vodenim resursima i prekogranična saradnja
6.6 Zaštititi i obnoviti ekosisteme povezane sa vodom

7. Dostupna i održiva energija

7.1 Univerzalni pristup jeftinim i modernim energetskim uslugama
7.2 Povećati održivost udela obnovljive energije
7.3 Udvostručiti globalnu stopu unapređenja energetske efikasnosti

8. Inkluzivan i održiv ekonomski rast

8.1 Održati ekonomski rast
8.2 Postići ekonomsku produktivnost preko diversifikacije, tehnoloških unapređenja i inovacija
8.3 Promovisati razvojno orijentisane politike
8.4 Unaprediti efikasnost resursa u potrošnji i proizvodnji
8.5 Postići punu i produktivnu zaposlenost
8.6 Smanjiti udeo mladih koji nisu zaposleni
8.7 Okončati prisilni rad, moderne oblike ropstva i trgovine ljudima
8.8 Promovisati bezbedno i sigurno radno okruženje
8.9 Promovisanje održivog turizma
8.10 Univerzalna dostupnost bankarskih, osiguravajućih i finansijskih usluga

9. Industrija, infrastruktura i inovacije

9.1 Razviti kvalitetnu, pouzdanu i prilagodljivu infrastrukturu
9.2 Promovisati inkluzivnu i održivu industrijalizaciju
9.3 Povećati pristup malih industrijskih i ostalih preduzeća finansijskim uslugama
9.4 Unaprediti infrastrukturu i prilagoditi industrije kako bi postale održive
9.5 Proširiti naučna istraživanja, unaprediti tehnološke kapacitete industrijskih sektora

10. Smanjiti nejednakost

10.1 Postići i održati rast dohotka
10.2 Promovisati socijalnu, ekonomsku i političku inkluziju
11.3 Osigurati jednake mogućnosti i smanjiti nejednakosti u ishodima
10.4 Usvojiti fiskalnu politiku i politike u oblasti plata i socijalne zaštite
10.5 Unaprediti propise i nadzor globalnih finansijskih tržišta
10.6 Osigirati da zemlje u razvoju budu bolje predstavljene u finansijskim institucijama
10.7 Odgovorna politika migracije i mobilnosti u radu

11. Održivi i inkluzivni gtradovi i ljudska naselja

11.1 Jednak pristup bezbednom i jeftinom smeštaju
11.2 Jednak, pristupačan i održiv transportni sistem za sve
11.3 Inkluzivna i održiva urbanizacija
11.4 Zaštita svetske kulturne baštine
11.5 Smanjiti broj smrtnih slučajeva usled elementarnih nepogoda
11.6 Smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu
11.7 Omogućiti univerzalni pristup bezbednim zelenim i javnim površinama

12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja

12.1 Primeniti 10-godišnji okvir programa za održivu potrošnju i proizvodnju
12.2 Održivo upravljanje i efikasno korišćenje prirodnih resursa
12.3 Prepoloviti bacanje hrane po glavi stanovnika
12.4 Ekološko pupravljanje hemikalijama i otpadom
12.5 Smanjiti generisanje otpada
12.6 Podsticati kompanije da usvoje odgovorne prakse
12.7 Promovisati odgovoene javne nabavke
12.8 Osigurati da svi ljudi imaju relevantne informacije i svest o održivom razvoju

13. Klimatske promene

13.1 Osnažiti prilagodljivost i adaptivni kapacitet na rizike povezane sa klimatskim promenama
13.2 Integrisati mere vezane za klimatske promene u nacionalne politike
13.3 Unaprediti obrazovanje i kapacitete za smanjivanje uticaja klimatskih promena

14. Vodeni resursi

14.1 Smanjiti sve vrste zagađivanja morskih resursa
14.2 Očuvanje i zaštita ekosistema
14.3 Smanjiti kiselost okeana
14.4 Održivo pecanje
14.5 Očuvati najmanje 10 odsto obalskih i morskih oblasti
14.6 Okončati subvencije koje dovode do prekomernog pecanja
14.7 Uvećati ekonomsku korist za male ostrvske države

15. Kopneni resursi

15.1 Osigurati očuvanje, obnovu i održivo korišćenje kopnenih slatkovodnih ekosistema
15.2 Održivo upravljanje svih vrsta šuma
15.3 Zaustaviti dezertifikaciju, obnoviti degradirano zemljište
15.4 Očuvanje planinskih ekosistema
15.5 Smanjivanje degradacije prirodnih staništa
15.6 Jednaka raspodela koristi iz korišćenja genetskih resursa
15.7 Okončati krivolov i trgovinu zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama
15.8 Smanjiti uticaj invanzivnih stranih vrsta na kopnene i vodene ekosisteme
15.9 Integrisati vrednosti ekosistema i biodiverziteta u nacionalno i lokalno planiranje

16. Pravedne i snažne institucije

16.1 Smanjiti stopu nasilja svuda
16.2 Okončati zloupotrebu i eksploataciju dece
16.3 Promovisati vladavinu prava
16.4 Smanjiti nezakonite tokove novca i oružja
16.5 Smanjiti mito i korupciju
16.6 Delotvorne, odgovorn i transparentne institucije
16.7 odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka
16.8 Učešće zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja
16.9 Obezbediti zakonski identitet
16.10 Osigurati javni pristup informacijama i zaštitu osnovnih sloboda

17. Globalno partnerstvo

17.1-5 Finansije: ojačati mobilizaciju domaćih resursa i pomoći zemljama u razvoju da postignu dugoročnu održivost
17.6-8: Tehnologija: operacionalizovati tehnološke banke i mehanizam za izgradnju kapaciteta u najnerazvijenijim zemljama
17.9 Izgradnja kapaciteta: unaprediti međunarodnu podršku za izgradnju kapaciteta u zemljama u razvoju
17.10-12 Razmena; Promovisati univerzalni sistem razmene po okriljem Svetske trgovinske organizacije i znatno povećati nivoe izvoza zemalja u razvoju
17.13-19 Sistemska pitanja: Unaprediti globalnu makroekonomsku stabilnost, koherentnost politika, unaprediti globalno partnerstvo i podršku

Kako doprinosimo globalnim ciljevima održivog razvoja (SDGs)?