Principi poslovanja sa klijentima

Naši klijenti su razlog zašto postojimo i oni se oslanjaju na  nas kako bismo im obezbedili rešenja koja će doprineti njihovom uspehu. Kako bismo pridobili i zadržali njihovo poverenje, posvećeni smo fer, poštenom, legalnom i etičnom poslovanju.

Obezbeđivanje kvalitetnih proizvoda

U šta verujemo

Svi naši proizvodi moraju da budu kvalitetni i bezbedni, i da ispunjavaju zahteve zakonskih regulativa i naših klijenata.

Šta to znači za naše klijente

Posvećeni smo poštovanju zakonskih regulativa koje se odnose na našu proizvodnju i proizvode. Naši proizvodi su osmišljeni tako da ispunjavaju zahteve sertifikovanih i svetskih standarda koji se tiču kvaliteta, bezbednosti, zaštite životne sredine i ostalih zakona i regulativa.

Štaviše, nikada nećemo prodati proizvod koji može nepovoljno uticati na čoveka ili životnu sredinu. Kako bismo ovo obezbedili posvećeni smo stalnim unapređenjima i internim i eksternim proverama.

Takođe imamo uspostavljene procedure koje se odnose na osiguravanje kvaliteta proizvoda i sistem korektivnih mera.

Slučajevi nepoštovanja obezbeđivanja kvaliteta proizvoda mogu se prijaviti centru za etičnost i žalbe.

Integritet i dugoročno partnerstvo u saradnji sa klijentima

U šta verujemo

Mi gradimo dugoročne odnose sa našim klijentima tako što im obezbeđujemo kvalitetne proizvode i usluge i pokazujemo poštenje i integritet u međusobnoj komunikaciji i poslovanju. Pridržavamo se svih zakona koji se odnose na ovu oblast.

Šta to znači za naše klijente

Sve što komuniciramo našim trenutnim i potencijalnim klijentima o našim proizvodima i uslugama—na našem sajtu, u razgovoru ili putem drugih vidova komunikacije—mora biti istinito, tačno i razumljivo.

Ne dovodimo klijente u zabludu preterivanjem, prećutkivanjem bitnih informacija ili obećavanjem proizvoda i usluga za koje nismo sigurni da možemo da obezbedimo.

Trudimo se da osiguravamo da svi naši zaposleni poštuju sve interne procedure koje se odnose na komunikaciju i marketing materijale.

Slučajevi nepoštovanja integriteta i dugoročnog partnerstva u saradnji sa klijentima mogu se prijaviti centru za etičnost i žalbe.

Zaštita podataka naših klijenata

U šta verujemo

Poverenje naših klijenata  i ostalih sa kojima sarađujemo stičemo tako što čuvamo informacije o njima i pridržavamo se odredbi  Zakona o zaštititi ličnih podataka.

Šta to znači za naše klijente

Zakoni regulišu prikupljanje, upotrebu, čuvanje, otkrivanje i brisanje podataka što je osetljiv proces. Mi veoma ozbiljno shvatamo našu odgovornost koja se tiče zaštite podataka. Kada pristupamo ili obrađujemo informacije, naši zaposleni moraju da se pridržavaju važećih zakona i Bosisovih procedura i prihvaćenih standarda.

Slučajevi nepoštovanja zaštite podataka klijenata mogu se prijaviti centru za etičnost i žalbe.

Zabrana mita i korupcije

U šta verujemo

Posvećeni smo tome da se naši poslovni uspesi temelje na kvalitetu naših proizvoda, usluga i ljudi. Korupcija sprečava razvoj poverljivih tržišta, škodi našoj kompaniji i okruženju u kome poslujemo i zbog toga ne tolerišemo mito i korupciju ni u jednom obliku.

Šta to znači za naše klijente

U poslovanju poštujemo važeća pravila Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije. Ne upuštamo se u bilo kakve aktivnosti koje bi mogle da donesu neprikladnu korist Bosisu ili nekom od naših partnera i negativno utiču na naš poslovni imidž.

Strogo su zabranjeni davanje, nuđenje ili prihvatanje sredstva podmićivanja u vidu novca, usluga, poklona, preterane ili neopravdane reprezentacije i drugih sličnih koristi ili pogodnosti, ako se radi o nameri da se obezbedi ili zadrži neki posao ili stekne neki vid neopravdane koristi.

Slučajevi pokušaja podmićivanja ili podmićivanje mogu se prijaviti centru za etičnost i žalbe.

Odnosi sa konkurencijom

U šta verujemo

Uspevamo na konkurentnom tržištu tako što klijentima nudimo kvalitetne proizvode i usluge. Pridržavamo se svih zakona koji se odnose na fer konkurenciju i poslovanje i trudimo se da se pridržavamo pravila da se prema konkurenciji odnosimo kao prema svojim klijentima i o ovome najbolje svedoči reputacija koju imamo.

Šta to znači za naše klijente

Tokom obavljanja poslovnih aktivnosti poštujemo  Zakon o zaštiti konkurencije i sve ostale zakone koji se odnose na zakonsko i pošteno poslovanje.

Ukoliko imamo dominantan položaj na tržištu nikada nećemo biti uključeni u aktivnosti koje na nefer način mogu da ugroze našu konkurenciju.

Slučajevi nepoštovanja fer konkurencije mogu se prijaviti centru za etičnost i žalbe.

Zabrana pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija

U šta verujemo

Pridržavamo se svih zakona koji se odnose na sprečavanje krivičnih dela, terorizma  i zaštitu nacionalne bezbednosti.

Šta to znači za naše klijente

Nikada nismo bili uključeni u aktivnosti pranja novca i u ilegalne izvore novca i njegovo uključivanje u zakonito poslovanje. Kroz Kodeks i edukaciju zaposlenih promovišemo važnost pitanja etičnosti i ohrabrujemo sve zaposlene i zainteresovane strane da prijavite sve neuobičajne ili sumnjive aktivnosti ukoliko se sa njima susretnu.

Slučajevi nepoštovanja sprečavanja krivičnih dela, terorizma i zaštite nacionalne bezbednosti mogu se prijaviti centru za etičnost i žalbe.

Sankcije i trgovinska ograničenja

U šta verujemo

Pridržavamo se svih sankcija i trgovinskih ograničenja koje je Republika Srbija propisala drugim zemljama, pojedincima ili kompanijama ili koje su propisane Republici Srbiji.

Šta to znači za naše klijente

Poštujemo sankcije i trgovinska ograničenja koja mogu biti relevantna za naše uloge i odgovornosti i ne  kršimo i ne učestvujemo u kršenju međunarodnih sankcija ili trgovinskih ograničenja na bilo koji način.

Slučajevi nepoštovanja sankcija i trgovinskih ograničenja mogu se privaiti centru za etičnost i žalbe.