Kontekst kompanije

Kompanija utvrđuje eksterna  i  interna pitanja koja su  relevantna  za  njenu  svrhu i strateško usmerenje i koja utiču na njenu sposobnost da ostvaruje predviđene rezultate – ishode integrisanog menadžmenta sistema. Kontekst kompanije opisan je u Poslovniku IMS, Misiji, Viziji, vrednostima, a ogleda se u neprestanom usavršavanju i težnji da se ide korak napred u praćenju svetskih trendova u menadžmentu i tehnologiji, dugoročnoj saradnji i dobrim partnerskim odnosima, brizi o zaposlenima.

Kompanija prati i preispituje informacije o eksternim i internim pitanjima tokom preispitivanja od strane rukovodstva. Najviše rukovodstvo razmatranjem pitanja koja proističu iz pravnog, tehnološkog, konkurentskog, tržišnog, kulturološkog, društvenog i ekonomskog okruženja, bilo da je ono međunarodno, nacionalno, regionalno ili lokalno, kao i pitanja koja se odnose na vrednosti, kulturu, znanje i performanse organizacije pokazuje razumevanje organizacije i njenog konteksta.

Zajednica u kojoj živimo i radimo čine Kompaniju pravim izborom za pouzdanog partnera svih zainteresovanih strana za proizvodnju štampane i kaširane kartonske ambalaže na evropskom tržištu.

Kompanija definiše potrebe i očekivanja zainteresovanih strana.

Granice i  primenljivost integrisanog menadžmenta sistema, predmet i područje  primene uzimaju u obzir:

a) eksterna i interna pitanja,

b) zahteve relevantnih zainteresovanih strana i obaveze za usklađenost
c) proizvode i usluge kompanije, organizacione jedinice, funkcije i granice, ovlašćenja, odgovornosti i sposobnost na koje može da se utiče, što je sve opisano u Poslovniku IMS

Kompanija primenjuje sve zahteve međunarodnih standarda sa kojima je odlučila da se saglasi, ukoliko su primenljivi u okviru utvrđenog predmeta i područja primene IMS.

Predmet i područje primene IMS je proizvodnja štampane i kaširane kartonske ambalaže i blister kartona.