Bosis ponosni potpisnik Globalnog dogovora UN

Izjava direktora

Globalni dogovor i njegovi principi su postali sastavni deo naše strategije, organizacione kulture i svakodnevnog poslovanja.

Doprinosimo pronalaženju rešenja za goruća lokalna i svetska pitanja misleći na budućnost.

Našim poslovanjem, investicijama, zapošljavanjem i inovacijama doprinosimo ekonomskom rastu. Trudimo se da smanjimo negativan i povećamo pozitivan uticaj na životnu sredinu, da budemo odgovoran i poželjan poslodavac koji poštuje prava zaposlenih i obezbeđuje pozitivne radne uslove, da osnažujemo odnose sa zajednicom i stvaramo pozitivan uticaj kroz naše aktivnosti i u našem lancu snabdevanja.

Promovišemo ideje održivosti, etičnosti i odgovornosti među našim zaposlenima, klijentima, partnerima i zainteresovanim stranama pokušavajući da povezani damo zajednički doprinos održivom razvoju.


Bogoljub Pantelić
Vlasnik i direktor

Podržavamo 10 principa Globalnog dogovora i Milenijumske ciljeve razvoja

Ljudska prava

  • Princip 1: Kompanije treba da podrže i poštuju zaštitu medjunarodno zagarantovanih ljudskih prava
  • Princip 2: Kompanije ne smeju da budu saučesnici u kršenju ljudskih prava

Anti-korupcija

  • Princip 10: Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, ukljkučujući iznude i pronevere.

Standardi rada

  • Princip 3: Kompanije treba da podrže pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore
  • Princip 4: Eliminišu prinudni rad
  • Princip 5: Zabrane dečiji rad
  • Princip 6: Zabrane diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem

Zaštita životne sredine

  • Princip 7: Kompanije treba da preduzimaju mere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom
  • Princip 8: Kompanije treba da preduzimaju mere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu
  • Princip 9: Kompanije treba da ohrabre razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu

Globalni dogovor je okvir za izgradnju socijalno odgovornog poslovanja i tržišta. Poslovanje, trgovina i investicije su osnovni stubovi prosperiteta i mira pa se na osnovu dogovora kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti

ljudskih prava

rada

zaštite okoline

anti-korupcije

Globalni dogovor je inicijativa sa dva glavna cilja: Integrisanje deset principa u poslovanje širom sveta i Sprovođenje akcija podrške ciljevima Ujedinjenih nacija, kao što su Ciljevi održivog razvoja

Globalni dogovor se oslanja na javnu odgovornost, transparentnost i prosvećene interese kompanija, sindikata i civilnog društva da iniciraju i dele primarne akcije u cilju postizanja principa na kojima počiva Globalni dogovor.

Uključuje sve relevantne društvene činioce: Vladu, koja definiše principe na kojima inicijativa počiva; Kompanije, na čije akcije ima za cilj da utiče; Sindikate, u čijim rukama se odvija konkretan proces globalne proizvodnje; Organizacije civilnog društva koje reprezentuju širu zajednicu; i Ujedinjene nacije, svetski jedini pravi politički forum, kao autoritativni okupljalac i facilitator.

UNGC Srbija

Kontaktirajte nas

Marija Pantelić

održivost@bosis.rs