Za nas je otpad resurs i vrednost

!
Sa porastom broja ljudi raste i količina otpada na planeti i zato svi zajedno treba da preduzmemo aktivnosti za smanjenje količina otpada i odgovorno upravljamo otpadom trudeći se da u lancu ostvarimo 0% otpada gde god je to moguće.
Naš cilj je
0
% nula otpada

Postavljamo jasno definisane ciljeve
Poboljšavamo načine kojima smanjujemo, ponovo koristimo, recikliramo i prepravljamo materijale i sirovine
Odgovorno upravljamo otpadom
Uključujemo sve zaposlene i ostale stejkholdere u upravljanje otpadom
Sprovodimo treninge i programe “osvešćivanja”
Istražujemo kompletan lanac nabavki i analiziramo životni ciklus proizvoda
Pratimo naše dobavljače u lancu i operatere i otkupljivače otpada
Primenjujemo 3R princip
Sarađujemo sa kupcima i dobavljačima da se ambalaža ponovo koristi

Odgovorno upravljamo otpadom

Proizvodi

Trudimo se da ambalaža koju proizvodimo bude odgovorna. Sa manjim utroškom obnovljivih i neobnovljivih matarijala proizvodimo više i tako čuvamo resurse i smanjujemo emisije štetnih gasova.

Ambalaža je gubitak
Kartonska ambalaža je vredan resurs
+ lako se sakuplja
+ lako se reciklira
+ suzbija nastanak otpad od oštećenih proizvoda koji se u nju pakuju
+ ima mnoge ekološke benefite: optimizacija upotrebe prirodnih resursa, poboljšanje sistema sakupljanja otpada, smanjenje generisanog otpada i upotrebe nerecikliranih komponenti

Naš pristup

 • Smanjujemo težine ambalaže (smanjenjem debljine ili količine ugradnih materijala)
 • Predlažemo održivije materijale i rešenja
 • Povećavamo reckliranost upotrebom materijala koji se mogu reciklirati,
 • Obeležavamo proizvode i ambalažu u skladu sa međunarodnim standardima kako bi svi korisnici ambalaže, od proizvođača do krajnjeg kupca, mogli lakše da upravljaju ambalažom i ambalažnim otpadom
 • Edukujemo naše zaposlene, klijente i njihove potrošače, ostale stejkholdere kako da upravljaju otpadom

Odgovorno upravljamo otpadom

Otpad koji potiče od kupaca i potrošača

Proizvodimo i predlažemo kupcima rešenja koja su višenamenska.

U isto vreme predlažemo transportno -zbirno pakovanje koje stoji u marketu na polici i zamenjuje dva ili više komercijalnih pojedinačnih pakovanja čime se smanjuju:

 • troškovi za ambalažu,
 • izložbeno-prodajni prostor i
 • količine generisanog otpad.
POBOLJŠAVAMO I UNAPREĐUJEMO NAČINE NA KOJE TRETIRAMO OTPAD I TRUDIMO SE DA POSTIGNEMO NULA OTPADA U ŽIVOTNOM CIKLUSU PROIZVODA. Neprestano inalazimo nove i inovativne načine kako da ponovo koristimo materijale koji su završili kao otpad.

Odgovorno upravljamo otpadom

Proizvodnja

Posvećeni smo smanjenju nivoa otpada koji stvaramo u proizvodnji

0
% Smanjenje otpada u 2017.
0
% Cilj smanjenja otpada u 2018.

Totalno upravljanje ambalažnim otpadom

0
% Smanjenje tehnološkog škarta
0
% Smanjenje učešća neiskoristivih restlova materijala.
0
% Povećanje učešća neto materijala u količini bruto materijala za izradu gotovog proizvoda.

Sprovodimo aktivne programe za recikliranje papira i kartona

 • Predajemo otpadni karton i na reciklažu odgovornim operaterima
 • Upravljamo otpadom u skladu sa Zakonom i internim procedurama

Sprovodimo aktivne programe za recikliranje boja

 • Upotrebljavamo preostale boje za proizvodnju novih tonova

Sprovodimo aktivne programe recikliranja sredstva za pranje

 • Koristimo sredstva za pranje na vodenoj bazi

Implementirali smo optimizaciju procesa kako bismo povećali efikasnost papira i boja

 • Pakujemo vise proizvoda na jedan tabak čime doprinosimo optimizaciji materijala
 • Koristimo specijalne kartone specijalnih formata sa minimalnim otpatkom
 • Instalirali smo sistem za centralnu distribuciju boja čime smo eliminisali bacanje neiskorišćene boje
 • Štampamo prvo svetle pa tamne boje gde god je to moguće

Promovišemo novi pristup overavanju proizvoda upotrebom novih tehnologija

 • Hemikalijama odgovorno upravljamo u skladu sa zakonskom regulativom

Konvejeri i cevovodi

Otpadni papir i karton koji nastane prilikom izvođenja proizvodnih operacija automatski se sistemom za interni transport otpada (konvejeri i cevovodi) doprema do balirke.

U prikupljanju i internom transportu otpada nema gubitaka ni rasipanja otpada

Otpadni papir i karton se balira i privremeno odlaže na Reciklažno ostrvo odakle se transportuje do operatera i otkupljivača na reciklažu.

Ambalažni otpad koji nastane u kompaniji prikuplja se, balira, odlaže na Reciklažno ostrvo i dalje predaje operaterima i otkupljivačima.

Posedujemo reciklažno ostrvo

U proizvodnji vršimo segregaciju (odvajanje) otpada kako bismo osigurali da se reciklira ono što može da se reciklira.

Pre deset godina smo oformili reciklažno ostrvo kao jedan od značajnih resursa sistema menadžmenta životnom sredinom.

Reciklažno ostrvo je sabirno mesto za selektivno odlaganje različitih vrsta otpada i predstavlja korak napred u upravljanju otpadom u Bosis-u.

 • Materijalno i tehnički je opremljeno za prihvat svih otpada koji se u kompaniji generišu.
 • Kapacitet reciklažnog ostrva je prihvat svih generisanih otpada za period od tri meseca funkcionisanja i rada kompanije.
 • Od formiranja do danas nije zabeležen ni jedan negativan uticaj na životnu sredinu vezan za postojanje i funkcionisanje reciklažnog ostrva.

U svojim nabavkama nabavljamo proizvode koji su od održivih materijala i trudimo se da koristimo materijale koji se recikliraju gde god je to moguće.