Zaštita voda

Voda je jedan od resursa kojeg ima sve manje na planeti i trudimo se da u našem radu smanjimo potrošnju vode, da odgovorno upravljamo otpadnim vodama i da zaštitimo vode koje nas okružuju.

Odgovornim upravljanjem otpadnim vodama eliminišemo mogućnost zagađenja tekućih voda koje nas okružuju, obezbeđujemo reciklažu voda i njeno ponovno korišćenje.

Naša ocena rizika koji se odnose na vodu pokazuje da je voda važan resurs, ali da je naša potrošnja vode zanemariva.

0,03%

učešće vode u potrošnji prirodnih resursa

Voda koju koristimo je

 • zdravstveno ispravna
 • ekološki bezbedna i
 • u skladu sa zahtevima regulative.

Naš pristup

16% smanjenje potrošnje vode u odnosu na prethodnu godinu

36.5% ostvareno smanjenje potrošnje vode po jedinici proizvoda u odnosu na prošlu godinu

 • Razvijamo pametne inovacije i intervencije kako bismo smanjili potrošnju vode i ostvarili manji negativan uticaj na životnu sredinu.
 • Aktivno pronalazimo rešenja kako da:
  smanjimo
  – recikliramo
  ponovo koristimo vodu.
 • Postavljamo jasno definisane ciljeve
 • Odgovorno upravljamo vodama
 • Uključujemo sve zaposlene i ostale stejkholdere u upravljanje vodama
 • Sprovodimo treninge i programe “osvešćivanja”
 • Kontrolišemo upravljanje vodama u lancu dobavljača, a naročito proizvođače kartona gde je voda važan resurs.
 • Odgovorno biramo operatere i otkupljivače otpadnih voda sa kojima sarađujemo

Cilj Bosisa je 10% smanjenje potrošnje vode u narednoj godini

 • 100% smo obučili zaposlene za racionalno korišćenje vode, kako pijaće, tako i tahnološke
 • Posedujemo inovativne sisteme za automatsko pranje opreme i čišćenje
 • Uveli smo sisteme za smanjenje potrošnje vode (česme sa senzorima, aparati za toplu i hladnu vodu, vodokotliće sa manjom potrošnjom vode, senzore za automatsko puštanje vode..)
 • Koristimo vododisperzione materijale koji ne zagađuju vodu
 • Uveli smo korišćenje hemije za razvijanje offset ploča sa minimalnom upotrebom vode
 • Instalirali smo premu za hemijsku pripremu vode koja smanjuje potrošnju vode
 • Instalirali smo kotlove sa efikasnim gorionikom na CNG gas za proizvodnju vodene pare

Odgovorno upravljamo vodama

Proizvodi

Voda nije sastavni deo našeg proizvoda.

Odgovorno upravljamo vodama

Proizvodnja

Količina vode koja nam je potrebna u procesu proizvodnje je zanemariva. Vodu koristimo za energiju za paru, hlađenje, operacije štampe, čišćenje, održavanje higijene i za ličnu upotrebu.

Uticaj vode na proizvodni ciklus u Bosisu

 • Energija za paru
 • Hlađenje
 • Operacija štampe
 • Čišćenje, održavanje higijene
 • Ličnu upotrebu

Odgovorno upravljamo otpadnim vodama

Potvrđujemo da naše korišćenje vode ne ugrožava lokalnu zajednicu i da odgovorno upravljamo otpadnim vodama.