Rizici

Razmišljamo na osnovu rizika

Fokus nam je na praćenju i nadgledanju procesa upravljanja rizicima na svakom radnom mestu i u svim službama.

Smanjujemo uticaje najvažnijih rizika koji se odnose na održivost i kompanijske ciljeve, a mogli bi da ugroze poslovanje.

Cilj upravljanja rizicima na svim nivoima je:

Podrška procesu donošenja odluka
Smanjenje uticaja i pojave dešavanja koja na bilo koji način mogu negativno da utiču na poslovanje, bezbednost i zdravlje na radu, na kvalitet i životnu sredinu
Pronalaženje potrencijalnih prilika i šansi za poboljšavanje

Različiti rizici mogu uticati na Bosis, imovinu Bosisa I zaposlene, komšiluk, zajednicu I ostale zainteresovane strane.

Koristimo brojne sisteme i tehnike za:

  • upravljanje rizicima,
  • identifikovanje potencijalnih rizika,
  • ocenu rizika
  • pronalaženje najefektnijih načina za rešavanje rizika
  • pretvaranje rizika u šanse

Naše obećanje održivosti utiče na odluke koje donosimo i na način na koji upravljamo ključnim rizicima održivosti.

Na strateškom nivou ovaj process je deo strateškog planiranja.

Sve akcije upravljanja rizicima su poravnjane sa našim strateškim prioritetima i osiguravaju sigurnost kada je u pitanju koliko rizika možemo da prihvatimo.

Proveravamo usklađenost svih službi i radnih mesta i delujemo preventivno i ohrabrujemo poboljšavanja.

Sprovodimo treninge, programe podizanja  svesti interne audite i revidirarmo pravilnike i procedure.

Provere i poboljšavanja

Promovišemo organizacionu kulturu u kojoj je visoka svest za rizike dok smo posvećeni pronalaženju novih šansi i minimiziranju barijera koje nas sprečavaju u realizaciji plana.

Posvećeni smo održivosti i upravljanju rizicima, a u čitav process uključujemo i naše zaposlene, klijente i sve ostale zainteresovane strane.

Vanredne situacije