Uključenost zaposlenih u proces donošenja odluka

Savet zaposlenih

Savet zaposlenih u “Bosisu” je prvi put izabran pre deset godina.

U skladu sa odredbama Zakona o radu Savet zaposlenih daje mišljenje i učestvuje u odlučivanju o ekonomskim i socijalnim pravima zaposlenih, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i opštim aktima u kompaniji.

Za proteklih deset godina Savet je učestvovao u davanju mišljenja i sugestija poslodavcu prilikom usvajanja i donošenja normativnih akata kompanije koja su se odnosila na prava zaposlenih i prilikom definisanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Savet za bezbednost i zdravlje na radu

Odbor za bezbednost i zdravlje na radu u Kompaniji funkcioniše u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Odbor ima uvid u sve akte koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu. Odbor učestvuje u razmatranju svih pitanja koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.

Poslodavac redovno informiše Odbor o:

svim podacima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu,
nalazima i predlozima mera zaštite i preventivnih mera ili preduzetim merama inspekcije rada (ukoliko je bilo),
izveštajima o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom i o preduzetim merama za bezbednost i zdravlje na radu;
preduzetim merama za sprečavanje neposredne opasnosti po život i zdravlje.

Savet za etičnost

Kao kompanija kojoj su etičnost i visoke moralne norme zaposlenih od izuzetne važnosti, oformili smo Savet zaposlenih za pitanja etičnosti.

Svi zaposleni u Bosisu prvog radnog dana upoznaju se sa kompanijskim vrednostima i Kodeksom etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenih, čijih odredbi su obavezni da se pridržavaju tokom rada u Bosisu.

Savet za etičnost ima za cilj da osigura etičnost na svim nivoima u organizaciji, da nadgleda i izveštava o primeni i spovođenju Kodeksa etičkog i poslovnog  ponašanja, mehanizmima prijave neetičnosti, komunikaciji i obukama, da pruža podršku zaposlenima, vodi dijalog sa stejkholderima, upravlja rizicima i rešava pitanja koja se odnose na etičnost.

Centar za etičnost